Home
Soudní, správní řízení, stavební právo
Projekty, stavby a nemovitosti, výběrová řízení
Než začnete
Kontakt
Než začnete

Několik rad před začátkem

Ne každý se orientuje ve světě staveb, ale každý, kdo stavěl, zjistil, jak důležitá je pečlivá příprava stavby, kvalitní projektovou dokumentací počínaje, přes výběr zhotovitele stavby a uzavřením smlouvy o dílo konče. Trpké zkušenosti důvěřivých a neopatrných stavebníků opakovaně dokládají, že několik tisíc korun "ušetřených" na přípravě stavby může způsobit ztrátu desítek a stovek tisíc při její realizaci. Proto několik rad do začátku:

1. Projektovou dokumentaci a vlastní stavbu si zásadně zajistěte formou Smlouvy o dílo. To platí dvojnásob, jestliže zhotovitel stavby pro Vás zajišťuje i projektovou dokumentaci. Projekt ani stavbu neprovádějte nikdy na základě tzv. "objednávky"!

2. Pro stavebníka nebývá výhodné, když návrh Smlouvy o dílo přebírá od zhotovitele. Je v zájmu stavebníka, aby zhotoviteli předložil vlastní návrh Smlouvy nebo alespoň návrh zhotovitele nechal posoudit odborníkovi. V opačném případě se stavebník vystavuje riziku, že zaplatí sjednanou cenu, aby pozdě zjistil, že:
  • zhotovená projektová dokumentace nemá vše potřebné pro vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení
  • projektová dokumentace má nedostatky, které často vyjdou najevo až při odvolání účastníka stavebního řízení proti vydanému stavebnímu povolení
  • projektová dokumentace není zpracována dostatečně podrobně, což v průběhu stavby umožňuje zhotoviteli "licitovat" o kvalitě zabudovaných materiálů a dodávek, o způsobu provádění a řešení technicky v projetu dostatečně neurčených obtížných detailů; to vše zpravidla vede k navýšení smluvní ceny
  • podepíše Smlouvu o provedení stavby, která se při prvních problémech ukáže být nejednoznačná a umožňuje různý výklad, zejména pokud se týká rozsahu prací a ceny díla
3. Jestliže nemáte zabezpečenou alespoň občasnou kontrolu kvality prováděných prací, pak téměř vždy budete ošizeni na množství a kvalitě prováděných prací; to často zjistíte až po předání a převzetí stavby a zaplacení sjednané ceny, nebo po uplynutí záruční lhůty.

4. Maximální obezřetnost doporučujeme tam, kde stavební firma nabízí zhotovení staveb podle vlastních typových projektů a vzájemnou spolupráci podmiňuje uzavřením tzv. Smlouvy o smlouvě budoucí podle ustanovení § 50a občanského zákoníku, protože:
  • aniž si to mnohdy při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí uvědomíte, jste značně omezeni při svém dalším rozhodování
  • jestliže se (byť oprávněně) rozhodnete spolupráci s takovou stavební firmou ukončit, hrozí Vám vysoké smluvní pokuty a nastanou problémy s vrácením zálohy, kterou jste při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí již uhradili
5. Pamatujte, pokud Smlouva o dílo neobsahuje ujednání o smluvních pokutách, nemůžete je následně vymáhat, i když zhotovitel dílo včas nebo kvalitně neprovedl.

6. Ve smlouvě o dílo jednoznačně dohodněte způsob jeho předání a převzetí! Mějte na paměti, že bezplatné odstranění vad díla, které jste mohli při pečlivé kontrole provedených prací zjistit při jejich přejímce, nemůžete uplatnit později. V takovém případě pak má zhotovitel za jejich odstranění nárok na úhradu.


Obdobných pochybení, kterých se stavebníci dopouští z neznalosti nebo přílišné důvěřivosti, je celá řada. Proto vylučte rizika z celého průběhu stavby a nic neponechávejte náhodě!
Copyright © 2002-3 JUDr. Petr Sršeň
Made by Perus 2002-3